Klauzula informacyjna dla osób, od których mogą być pozyskiwane dane osobowe

                                                                      

                                                                                                                                                                                 Bytom, dnia 25.05.2018     

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, że:


  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne ANTRUM Laboratorium DEMETER Stanisław Horák z siedzibą w Bytomiu, ul. Olimpijska 5, którego reprezentuje kierownik Stanisław Horák,

  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  3. odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lecznicze, do których kierowane będą Państwa badania lub będą do nich Państwo kierowani w celach diagnostyczno-leczniczych, 

  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta Art.29 ust 1.

  5. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,

  7. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznają Państwo za uzasadnione, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.